Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, tel: 59 8414-311, fax: 59 841-01-96.
Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Zieleniewska, dane kontaktowe Inspektora e-mail: cuw.iod@powiat.slupsk.pl tel. 887-708-702.

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe mogą być przekazywane:
1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi;
6. prawo do usunięcia danych tzw. Prawo do bycia zapomnianym;
7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8.prawo wniesienia skargi do polskiego organu lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą;
9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przez kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku): banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Sądy).

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.